Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

N°. 119.

V R IJ II E I D, GEL IJ K HEID, BROEDERSCHAP.

PUBL IC ATI E , behelzende eene Ampliacie en Alteratie der Decreeten betreffende d& geforceerde geld-negoti" at ie, den 17. Ju lij l. U vastgefteld. Gearrefleerd defi 16. December 1795. Het eer/ie Jaar der Bataaffehs Vrijheid.

ï) E PttOVISIONERLE representanten VAN tïET vor.k van holland , allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! Doen tc weeten: Dat wij, bij onze Publicatie van den 17. Julij laatstleeden, om redenen daar bij vermeld, hebbende geiirreiteerd eene geforceerde Geld-Negothtie, waar in ieder Ingezeten zoude verpligt zijn te beleggen zes ten honderd van de 'waarde zijner bezittingen en vermogens, op Obligatien, ten laste deezer Provintie: daar bij tevens, ert ■wel bij het ia, 13, 14 en 28. Articulen hebben getracht zoodanige fchikkingen te maaken, waar door wel aan den eencn kant niemand regens zijnen wil wierd geobligeerd, tot het openleggen van zijn Haat, cn men aan den anderen kant gerustheid konde hebben , dat elk en een ieder in het furnceren yan de voorfchreeven Negotiatie zich zoude kwijten naar behoo-

rerij

Sluiten