Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden dm i May 1748;

driften laat rondsom voeren; ofte Hem, die aan den loop zyner driften door zyne reedeneeringe paaien zet, en dezelven tot zyn meeste nut beftiert? Hem, die zig door allerhande zaaken, zoo als zy zig eerst aan hem opdoen, laat by den neus leiden; ofte Hem, die het door de zintuigen aangebrachte eerst voor den regtbank zyner reeden trekt en behoorelyk onderzoekt, eer hy toetast? enz.

Zeer uitmuntend zegt daarom ten deezen opzichte de H. Apostel, Paulus, Col. I, 9. 10. 11. Daarom ook wy, van dien dag af, toen wy V gehoord hebben , houden wy niet op voor u te bidden, en te begeer en, dat gy vervult word met de kennis van Zynen wil, in allerlei geestlyke wysheid en v'erfland; Dat gy wandelt waerdiglyk den Heere, tot allen behaagen; en vruchtbaar zyt in alle goede werken, en wast in de kennisfe Gods; En (langsdien weg) gesterkt wordt met alle kracht* naar Zyne heerlyke macht, in alle verduldigheid en langmoedigheid, met vreugde.

Byaldien ik u derhalven aantone , dat het Gebed ons opleid om uitgeflrekter, grondiger en leevendiger kennis van de volkomene deugden, wil, en werken van God en van onzen Heere Jezus Christus en dus van den weg des heils te erjangen; om onzett wil meer en meer tot het waare goede te richten; om onze hertstochten, en dierlyke begeerten te regelen - en om de vermogens van onze lighaamen tot alle die groote einden te gebruiken: dan heb ik beweezen, dat onze ziel door het gebed veel kracuts ontvangt.

O

verweegt nu, Broeders! welken de voordeden zyn, die door onze zielen, zo wy wél bidden, onvermydelyk uit het Gebed getrokken worden.

(*)Dae

Sluiten