Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 1 >

of van Rogge, welke gefchieden zullen na het emaneert n deezer, zullen worden aangemerkt als nul, en van geener waarde.

2.

Dat de Verkooper en Kooper, welke zoodanige verkoopen op levering zullen hebben gedaan, zullen vervallen ieder in cene boete van ƒ 600-0-0 voor elk Last Tarw, of Rogge, te nppliceeren een derde part ten behoeve van den publi*)quen Aanklaager, die de calange doen zal, een derde part ten behoeve van den Aanbrenger, en een derde part ten behoeve van de gezamenlijke Armen der Plaatfe, alwaar de calange zal gefchicd zijn.

Gelastende en bsveclende wij onzen Procureur Generaal, en verdere Officieren der Juftitie, gelijk ook alle Rechters, om deeze onze Publicatie zonder eenige disfimtilarie of conniventie, naar te komen en te onderhouden, te doen naarkomen en doen onderhouden, alzoo wij zulks ten diende van het Volk van Holland noodig bevonden hebben.

En op dat niemand hier van ignorantie moge voorwenden, zal deeze worden gepubliceerd en ge'affigeerd, alwaar zulks te g( Lchieden gebruikelijk is.

Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande," op den 19, November 1795. Het eerfte Jaar der Bataaflche Vrijheid.

S. J. Z. WISELIÜS, vt.

Ter ordonnantie van dezelve,

DIRK be WEILLE.

Sluiten