Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3 >

traveiiteurs alle zulke' pcenaliteitcn te ftatuëeren, als zij zullen noodig en dienftig oordeelen.

Dat voor het overige de voorzieningen, zoo bij onze Publicatie van den 13. Februarij des jaars 1795» als bij aanfehrijving van den in.. Meij daaraanvolgenden, respectivelijk gedaan, mitsgaders de poenaliteiten daarbij tegen de Overtreeders geftatuè'erd, zullen blijven in hun geheel, en in allen opzichten zullen moeten effect forteeren.

Laastelijk gelasten wij ook, dat alle Koornwijnftookers, die permisfie bekomen hebben, of in het vervolg zullen bekomen , om op den voet van onze Publicatie van den 13. Februarij 1795, van onze aanfehrijving van den ai. Meij daaraanvolgenden, mitsgaders van onze jegenswoordige Publicatie te mogen ftooken, deeze Publicatie mede zullen moeten doen plakken en ophangen in hunne Branderijën, _tot informatie van hunne Knechts, en alle anderen in hunne Branderijën werkende, en zulks op gelijke poene van vijf- en twintig guldens, ten behoeven van die

feene, die ontdekt en beweezen zal hebben-, dat deeze 'ublicatie in een Branderij niet is aangeplakt of opgehangen, als bij onze eerstgemelde Publicatie is geftatuëerd. ..

En op dat niemand hier van onkundig zvj, zal deeze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, ter plaatfe daar, waar zulks te gefchieden gebruikelijk is. Gedaan in den Hage, onder het het k'ein Zegel van den Lande, den 5. Januarij 179Ó. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

WYBO FYNJE, vt.

Ter ordonnantie van dezelve.

DIB.K de WEILLE»

Sluiten