Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#1

N°. 123.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit de Decreeten der Vergadering van de Provifioneele Reprjefencanten van her Volk van Holland. Vrijdag den 15. Januarij 1796". Het tweede Jaar der Bataaf* fche Vrijheid.

D e Committés van Finantie en Algemeene Waakzaamheid, hebben ter Vergadering voorgedraagen, dat Zij, gebefoigneerd hebbende over de executie van den last aan dezelve Committés bij Decreet van den 27. November laatstleeden opgedraagen, om, ten opzichte der onwilligen of gebrekigen in de geforceerde Geld - Negotiatie zoodanige mefures te neemen, als na omftandigheden van Perfoonen en Plaatfen zal worden verëischt, bevonden hadden dat het noodzaaklijk zoude zijn Commisfien uit te zenden, om op diverfe plaatfen die middelen in het werk te Hellen , welke gefchikt geoordeeld zouden worden, tot bereiking van het voorgeftelde oogmerk; proponeerende des, het decer^eeren van twee Commisfien, ieder uit drie Perfoonen beltaande.

Waar

Sluiten