Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N0. 125.

V R IJ H E I D , GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE tot prolongatie der praemien op den Invoer van Tarwe en Rogge in deeze Provin tie, enz. Gearre~ fteerd den 20, Januarij 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D k provisioneel! representanten van

het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doen te weeten:

Dat wij zederd den aanvang van ons beftuur geconfidereerd hebbende, dat voor het algemeen belang der Ingezetenen van deeze Provintie, de voorraad van Graanen, welke binnen dezelve voor handen was, zoo veel mogelijk moes;: geconferveerd, en de toevoer van dezelven van buiten 's Lands op de meest gepaste wijze gefaciliteerd worden; dienvolgende ons verplat hebben gevonden op dit gewigtig objeft onzen bijzonderen aandacht ze restigen, ten einde alzoo de duurte en fchaarsheid der eerfte noodwendigheden, zoo vee! de tijdsomftandighed.en gedoogden, te doen ophouden, en in het vervolg te prceveniëeren.

Dat wij, om dit heilzaam oogmerk te bereiken, aan de eene zijde hebben vermeend, zoo bij onze Publicatie van den 13. Februari] van het voorleeden jaar, als bij onze aanfehrijvinge van den 22. Meij daar aan volgenden, en laatilelijk bij onze Publicatie van den 30 Junij deszelven jaars, paaien te moeten Hellen aan de zeer groote confumtie van Graanen, welke in dc Mou-

te-

Sluiten