Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26'

N". 127.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PU B L IC ATI E , wegens het invoeren van een intermediair

provintiaal bestuur, en

reglement voor hetzelve. Ge* arrefleerd den 5. Februari] 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

X-J e provisioneels representanten van

het volk van holland, allen hunnen Medeburgeren, Heil en Broederfchap!

Gelijk de gefchiedenis onzer Voorvaderen ons de roemruchtige gedachtenis hunner daaden heeft nagelaaten, en wij ons verblijden mogen over den «refukkigen uitflag hunner poodngen, voor zoo verre zij na eenen tachti^jaarigen Oorlog, de erkentenis van' de onafhanghjkheid en vrijhe;d deezcr Landen verworven hebben, zoo flrekken de uitbundige verzamelingen onzer Wetboeken tot onbetwistbaare getuigen, dat het nimmer onzen Voorouderen heeft mogen gebeuren voor Nederland eene wettige Conftitutie daar te flelïen, maar integendeel moet ieder wclmeenende het betreuren, dat zoodanige bepaaling omtrent de wijze van Beftuur, zoodanig eene Grondwet omtrent de Regeeringsform, welke, door. den uitgedrukten wil van het Volk goedgekeurd en gevestigd zijnde, den naam eener wettige Conftitutie verdient, in ons Vaderland niet voorhanden is. In Stadhouderlooze zoo wel als in Stadhouderlijke tijden, heeft het waare kenmerk der

Na-

Sluiten