Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

over het bepaalen der lengte OP

Zee, door de afstanden van de Maan tot de Zon, of de vaste Sterren.

INLEIDING.

|Sfiets is 'er voor den Stuurman van meerder gèWigt,dan ieder oogenblik met genoegzaame zeekerheid te weeten, waar hy zich op de wyduitgeftrekte ruimte van den Oceaan bevind. Zyn behoud hangt dikwerf van die kennis af; en ik fchroom niet te zeggen, dat meer dan één Schip vergaan is, om dat de Schipper zich dicht by wal bevond, daar hy, op zyn beftek met te veel vertrouwen üeunende,'er dacht nog ver af te zyn: en een opkomende ftorm het Schip op die klippen, wier nabyheïd niet vermoed werd, verbryzelde. -— Men kan dan de Stuurlieden niet genoeg aanzetten, om, zo dikwerf'er maar gelegenheid is, hun beftek te verbeeteren.

Het beftek te verbeeteren, beftaat eigenlyk hier in, dat men de waare plaats, daar het Schip zich bevind, met die vergelyke, daar men, volgens den gezeilden koers en gemeeten verheid , denkt dat het is: en de geg.ste plaats, door die vergelykirag, tot de waare brtnge.

Twee dingen worden 'er vereischt, om dit, mee A S6"

Sluiten