Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 130.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICJTIE tof het invoeren van het ontworpen plan van organtzatie der Gewapende burgurmagt, ïfl dee-

ze Provintie. Gearrefleerd den 8. Februari] 1796. Het tweede Jaar der Bataaffchs Vrijheid.

Tl

JL^E PRO VtSIONEELE REPRESENTANTEN VAN

het volk van holland, allen den g,e,ie:i die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfcha;i! doen te weeten:

Alzoo het van het oogenblik der wenfcheHjke keer van zaaken in dit Gemeenebest, in het jongstufgeloopen jaar voorgevallen, ecne onzer hoofdbedoelingen is geweest, de invoering eener wel ingerichte algemeene Burger wapening, als dezelve, naar het voorbeeld onzer dappere Voorvaderen , befchouwGnde den krachtda-.idi-j•ften arm ter verdediging der Vrijheid en ter verzekering van 's Volks Onaf hangelijkbeidT tegen alle in- r-n .uitheem«ch geweid, zoo wel als tot handhaving der openbaare rust en goede orde, en cfenvolgeiide^doar ons Committé tot de Militaire Z"<aken, overeenkomftig deeze onze pligtmaatige bedoeling en we!meên,i,n* en niet. min aan_efpoord door den^eenitemmi^en en ilpffelijken iever en lust, die wij daar toe bij. on;se Medeburgeren met zoo veel genoegen ontwaarden, niet alleen van tijd tot tijd, met'medewerking van Gecommitteerden van de voornaamfte Schutterijen in de'eze Provintie, zijn uitgebragt Ontwerpen tot zoodanige Organisatie, welke ter keaniïfe van de JKrijgsraadea tot

ba»

Sluiten