Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No.

¥ R IJ H Ë I D, G Ê L IJ K H E 1 Ö; BROEDERSCHAP;

PUBLIC JT1Ë, betrefend& ide invordering der achterüallige verpondingen yaii het voorig Bejïuur. Gearrefïeerd den iï. Febrüarij 1796*0 Het twééde Jaar der Bataaf fche Vrijheid'*

provisioneele re P r M S e n t a n ÏEN v Aft

het volk van höllaNd', allen den geenen die deeze' bullen zien of hooren leëzen 3 tfeil eh Broederfchap! deen te weeten: Dat dóór ons Commuté vari Finantie aan ons is voorgedraageri, dat aan het zelve Committé, uit dè Maandftaaten van den' O'ntfanger Generaal van Boetfelaar, was gëbleeken, dat niet alleen' dé Verpondingen vari dèn Jaare 1795, maar ook de Restanten van voofigë jaareri zeer traag gefurrieerd wórden aan het Comptoir van gemelden Ontfanger, én het zeiGomroitté daar doOT overtuigd is van1 de gegrondi ■■■ Mè

Sluiten