Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 138.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke de

leden, tOt het provintiaal

bestuur van Holland verhoren, tegen den 1. Blaart opgeroepen worden, om hunne Werkzaamheden aanteyangen. Gearreftesrd den 25. Februari] 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De provisioneel! k.epr7f. sentanten van

het volk van holland, allen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten:

Dat, ingevolge onze Publicatie van den 5. deezer Maand Februari], het geheele Volk van Holland in deszelfs Grondvergaderingen tot het bijeen roepen ee. ner Vergadering, welke onze tegenwoordige vervangen zal, opgeroepen zijnde, en de vergaderde Stemgerechtigden, overeenkomftig onze nadere Publicatie van den iaden deezer, hunnen uitdrukkelijken wil daaromtrent te kennen gegeeven hebbende, aan ons gebleeken is, dat de meerderheid der Grondvergaderingen verklaard heeft genegen te zijn, om volgens het door ons voorgefielde Reglement Leden Tan het 1'rovintiaal Intermediair

Sluiten