Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 105.

GELIJKHEID, VRIJH[|EID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der.Staaten Generaal, bij welke het verkoopen van Engelfche, Schotfche en Ierfche koussem verboodenwtfn^. Gearrejleerd den 20. November 1795. Het eerfte Jaar der Baiaaffche Vrijheid.

De staaten generaal der vereenigde Nederlanden, allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Eroederfchap! Doen te weeten: dat, naardien federt veele jaaren, het op Onzen welvaart in het algemeen, en op Onze Commercie in het bijzonder, zoo afgunftig Engeland, zich fteeds beijverd heeft, om door het in deeze Republiek invoeren hunner Manufacluuren, (en veelen derzeiver, zonder aan eenige inkomende Rechten onderheevig te zijn,) zich in prejudicie van de goede Ingezetenen van dit Gemeenebest te verrijken, niet alleen , maar ook bijna geheel meester te maaken, en door hier in, maar al te zeer naar wehsch te flaa en,

even

Sluiten