Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. ioó*. ï

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit de Decreeten der Vergadering van de Pro« vifioneele Reprafentanten van het Volk van Holland. Van Maandag den 23. November 1795. Het eerfïe Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De PeiToneele Commisfie, benoemd tot examinatie der op den 16. October iaatstleeden gedaane voordrage, door de Commi&fie tot Organifatie der Gewapende Burgermagt aan het Committé Militair gedaan, wegens de hulp door de Municipaliteiten aan de Krijgsraaden . enz. te verkenen, tot het invorderen der Contributien, heeft rapport gedaan.

"Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en veTftaan, het bij het voorn. Rapport voorgeQagene te declareeren:

I. „ Dat, onverminderd een Plan van Algemeene „ Burgerwapening voorde Provint'e van Holland, het „ welk ter Sanctie aan deeze Vergadering zal worden „ geprefenteerd, de Burger- Krijgsraad en of-Commis„ fien ter Directie, uit'de Krijgsraaden geformeerd, „ het recht wordt toegekend om Contributien uit _te „ fchrijven over zoodanigen, welke de Wapenen niet „ draagen, mids zorgvuldig lettende op de omftandig„ heden der onderfcheiden Burgeren, en niemand bo„ ven maate bezwaarende noch hooger ftellende dan „ zestig Guldens,"

Sluiten