Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 107.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit de Refolutien van het Committé tot de alge* meene Zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande. Woensdag den 25. November 1795. Het eerfïe Jaar der Bataaf' fche Vrijheid.

H et Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande, in overweeging genomen hebbende, dat niettegenftaande in alle gecivilifeerde Landen verbooden is, om aan iemand uit hoofde van Bloedverwandfchap of andere betrekking wegens de misdaaden van een ander , of bijzonder wegens de welverdiende ilraf door den misdaadiger ondergaan, eenige minachting of verwijt te doen, het echter te vreezen is., dat die Barbaarfche vooroordeelen nog niet ten eenemaal zijn uitgeroeid geworden, en daar evenwel niets onrechtvaardiger, niets affchuwelijker is, dan de misdaad of de ftraf van den misdaadiger op onfchuldlgen toe te pasfen, en dezelven zoo doende te laaten lijden voor iets, waar van zij zelfs onkundig en afkeerig geweest zijn. En naardien de Rechten «van den Mensch, en de princioes daar uit voort vloeijende, zoo plegtig bij de Nederlandfche Natie zijn

aan-

Sluiten