Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No, IOpr

•GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

P UB LICATIE der Staaren Generaal, bij welke het octroij, aan de O. I. Comp. verleend, tot den laatften Deczmber 1798. geprolongeerd wordt. Gearrefieerd den 2.6. November 1795. Het esrfte Jaar der Bataaf* fche Vrijheid.

GENERAAL DER VEREENÏGDE

Nederlanden, Allen den geenen die deeze zul!ïen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doen ! te weeten: Alzoo Wij op heden goedgevonden hebben, het Octroij, voor deezen aan'de Oost-IndTche Compagnie deezer Landen verleend, en te tneermaalen gecontinueerd, wederom te continueeren en te prolopgeererj voor den tijd van twee Jaaren, ingaande deri j. Januarij 1797, en eindigende met ultimo December 1798. incluis, op alle de Poinclen en Artieulcn daar in, als meie in de daar op gevolgde ProIongat ien, Ampliarien en Interpretatlen begreepen, mitsgaders op de Refolutien en authorifatien naderhand van tijd tot tijd daar bij gekomen. • ZOO IS HET, dat Wij bij dee^c Onze Verkondiging en Publicatien van de voorz. verleende conti* nuatie en prolongatie van het voorz. Octroij tot den laatften December 1798. incluis aan allen en een iegelijk kennisfe hebben willen geeven en notificatie doen, op dat een ieder moge weeten, dat niemand anders dan die van de gemelde Oost-Indifche Compag* nie, geduurendt den tijd van het voorz. Oftroij, binB°a de Limiten van het zelve, uit deeze Landen zal

rao-

Sluiten