Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 14S.

"VRIJHEID, GËLijKHÉlDj BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der ka*

tionaale vergadering,'

'wegens het Cönftituëeren derzelver Vergadering. Gtcirrefteerd den ï'. Maart 1796". Het tweede Jaar dèr Bataap fche Vrijheid.

D E NA TIONAALE VERGADERING R E t> R jïis É Ni' TKERENDE HET VOLK VAN NEDERLAND, • alleft

den geenen die deè/.e zuilen zién of hooreti leezen, Heil en Broederfchap' doen te weeten: dat zij, inge« volge de Proclamatie van de Scaaten Generaal- der' Verëenigds Nederlanden van den 19. Februari] laatst» leeden, overeenkomftig den wil des Nëdefïandrcheit Volks i en het; Re^lëmêfit voor deëze Vergadering Gearrefteerd, op heden den éérften Maart te famen gekomen zijnde, en zich hebbende- geconllituëerd al5 heC reprefuireerend -Lighaam van het Volk van Nederland , tot haaren eerften Prafident benoemd heeft derf Btivger Rcprafentant Mr. Pietef Pdu/us, en toe haard Provifionee'è Secretarisfen de Burgers Repréfentarn ten P. L. van de Kafteele, A. J. de Sittef, G. Wt fan Mark en J. Vakkenaer , wordende éen iegelijk

Sluiten