Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N0. 149.

GELIJKHEID» VRIJ ME 10, BROEDER vSC HAP.

PUBLICATIE der natiö*

naale vergadering, be*

helzen.de eene AmpHatie óp dz Publicatie van H. II. M., vatt den 2.0. Nov. I. L, betreffend* bet verkoopen van Engelfche, Schotfchc, en Ierfche koussen* Geiirrejïeerd den 14. jfpril 179^ Bet tweede Jaar der Bataaffcht Vrijheid.

13e NATIONAALS VERGADERING, REPRESEfïÏEÈRENDE HET VOLK VAN NEDERLAND, allert

den geencn die dceze zullen zien of hooren kezen, Heil en Broederfchap!

Nademaal wij het als een onzer eerfte pligten heb* ben befchouwd, zoo veel zulks met de algemeene belangen en het geluk des geheclen Volks kan wordert over een gebragt, te zorgen dat door het neemen vari algemeene^naatregelen, tot bevordering van die belan-gen, niet tevens de bijzondere belangen van enkele' Burgers geheel en al worden verwaarloosd ert Over het hoofd gezien , hebben wij op dien grond noodig geoordeeld, de Public.uie van de Staasen Generaal der vereenigde Nederlanden, van den ia. November 1795, tendeerende tot verbod van invoer1, bet verkoopen en in de Pakhuizen of Winkels houden

van

Sluiten