Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 153.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio-

naale vergadering, Wegens het uitgetvcn van Lettres de Marqué, of Brieven van Reprefailles, tegen engeland. Gearrefteerd den 2. Mey 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D e nationaale vergadering, represkn-

teerende het volk van nederland, allén

den geenen die deeze zullen zien of hooren- leezen, Heil en Broederfchap!

Nademaal wij overwoogen hebben de menigvuldige verongelijkingen en beleedigingen, door het Rijk van * Groot-Brittannien en deszelfs Onderzaaten deezen Staat aangedaan, zoo als dezelve ter neder zijn gefield in ons Manifest van heden, en alzoo wij beflooten hebben zoodanige maatregelen te neemen, als noodzaakelijk zullen zijn tot handhaving van de eer deezer Republiek, en ter bekoming van reparatie en fatisfsérie, wegens den hoon en de zwaare 1'chaden, welke deeze Staat en deszelfs Ingezetenen van het gemelde Rijk van Groot - Brittannien geleeden hebben:

ZOO IS HET, dat wij goedgevonden hebben te -ordonneeren, zoo als wij ordonneeren bij deeze, dat Brieven van algemeene reprefailles zullen uitgegeeven worden tegens de Schepen en Goederen het gemelde Rijk van Groot-Brittannien en deszelfs Onderdaanen toebehoorende, in dier voege, dat zo wel de Vloot en Schepen deezer Republiek, als alle andere Schepen en Vaartuigen, welke voorzien zullen worden met Lettres de Marqué, en generaale reprefaille, als anderzins,

,l1

Sluiten