Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N8. 163.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, over de Nalaatigheid der ambtenaaren, in het af haaien hunner com-

missiën en instructie n.

Ge'drrefteerd den 11. Junij 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H„ pro vïntiaal bestuur van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en tërcederfchap! doet te wee^ ten:

A'zoo ons door het Provintiaal Committé, bij Mis'five is icennisfe gegeeven , dat hetzelve geïnformeerd was, dat zeer veele, zoo door de gewezen Provifioneele Reprefemanten van het Volk van Holland, als door ons, of van hunnent en onzent wegen aangeftelde Ambtenaaren, nalaatig zijn, omme ter Secretarie deezerProvintie, hunne Commisfien en Inftructien af te haaien, en des niet te min te fungeeren.

En gemerkt daar door niet alleen het gemeene Land wordt geprsejudicÉeerd, maar ook daar \xx zeer veele abuizen en naieeüge gevolgen zouden kunnen voortvloeijen, welke welligt van Officie wegen zouden behooren te worden gevindiceerd;

ZOO IS HET, dat Wij hier in willende voordien, goedgevonden hebben, gelijk wij goed en nuttig vinden bij deeze; alle voorfchreeven Ambtenaaren bij «|eeze wel uitdrukkelijk te gelasten, omme binnen den

tqd

Sluiten