Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£18 t E E R R E D E

verdienfte cn de kracht zijns Gcestes geheel in verloochend wordt,onder ons,zelfs in de denkwijze van veelen, voet krijgt. En is het wel te verwonderen, daar dc hedendaagfehe' fchriften % onder eenen aangenaaraen cn bevalligen ftijl, nergens anders op mikken, dan om de groote bijzonderheden van het Euangelie te verdonkeren, ep Jefus Christus in het gewigt zijner verdienften,,of den Geest van God in zijne werking, uit het Christendom wegteneernen. Of -laaten fommigen nog al eenige plaats over voor Jefus, hoe gering,-hoe nietsbeduideiid is het! 'men begint met zichzelven, men eindigt in zichzelven; en op zijn best, men maakt Jefus tot eenen hal ven zaligmaaker; of men rekent zich in zijne gerechtigheid met God verzoend, zonder Hem ook tot heiligmaaking tc gebruiken. In tegendeel, men zondigt des te vrijer, naar maate men ruimer en fterker zich zijne heilverdienften toeeigent, en daarin roemt.

Rampzalig beftaan ! Ach, Toeh:! legt er u eens bij neder, en weet dat, indien gij op deze wijze nog beftaat, gij nog geheel vreemd zijt van alle waare verëeniging met Jefus, en dus ook dat al uw godsdienst, wat gij er u ook van verbeeldt, den rechten grond, en de waare hoedanigheid, die hij bezitten moet, nog'ge, heel mjst.

En zal ik u dan opwekken , om nu met 's Heeren volk recht te verkeeren, omtrend de gemee jta belangen der kerk aan deze plaats ? Zal ik u opdekken, om trouwe voorbidders voor anderen ziin' c^e uwe e'6en belangen zoo fchandelijk veronachtzaamt ? Het fchijnt zeker te vergeefs te z>;n j zulks te doen. En echter moet iku • zeg-

Sluiten