Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N'. 142.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio-

maale vergadering, bij

welke aan elk Burger van Ne- . derland het recht wordt toegekend, Om requesten, petitiën of verzoeken, betreffende 's Lands Zaaken, aan haar voortedraagen. Gedrrefleerd den 10. Maart 1796. Het tweede ^aar der Bataaffche Vrijheid.

De nationaale vergadering, reprissenteerende het volk van nsderland, allen den geenen die deeze zuhen zien of hooren leezen 3 Heil en Broederfchap!

Nademaal ons niets meer ter harte gaat, dan om van den aanvang onzer bijéénkomst de goede orde te handhaaven, zonder welke de waare Vrijheid in de Burger-Maatfchappij niet beftaat; en, zoo veel in ons is, zorge te draagen, dat de deliberaden en venoo-

Sluiten