Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

„ gehouden of gemaakt, van welken aart dezelven „ ook zouden mogen zijn, bij het eindigen van on., ze Commisfie zullen verbranden, zonder daar van „ iets af en onder ons te houden, direct of indirect."

Zoo waarlijk htlpt ons God Almagtig, .

19.

Dat erengelijk aan de eene zijde door deeze mefure alles in het werk gefteld is om voortekomen, dat bij deeze heffing de Bezittingen en Inkomften der Ingezetenen . niet verder bekend wierden , dan abfolut noodzaakelijk ware; ook daarentegens dit wederom aan de andere zijde niet moet ftrekken in prejudicie van de gemeene zaak, en de Inkomften van dit Gewest, en dat uit dien hoofde ook, zoo ras aan de eene of andere Commisfie zal gehleeken zijn, dat foBSmige, Ingezetenen onder haar Resfort, achterlijk zijn gebleeven in het opbrengen haarer verfchuldigde fournisfèmenten , dezelve Commisfie zoodaanig iemar.d over dat zijn verzuim ernstig zal onderhouden, en tellens gelasten, om.binnen eenen korten, als dan d >or ■ gemelde Commisfie tc bepaar len tiid , aan zijne verpligting te voldoen, met bijvoeging, dat hij na verloop van denzelven tijd Zich wederom zal hebben te listeeren, om te doen zien, dat hij aan zijne -verpligting voldaan heeft, en voorts hem te gelijk waarfchouwen, dat hij anders daar toe door eene paraate Executie zal gedrongen worden, en dat hij mitsdien het dan ook natuurlijker ■wijze zich zelf zal te wijten hebben, dat zijn Naam en Inkomsten bekend moeten worden: en eindelijk dat van de zulken bij de voorfz. Commisfie een apart K'egister gehouden zal moeten worden, waarin ook fpeeiaal zal worden aangeteekend den tijd, op welke zij zich ingevolge den last van de Commisfie nader moeten fïsteejcn, om van de voldoening aan hunne verpligting te doen zien.

ao.

Dat wanneer zoodanig iemand evenwel en onaangezien die vriendelijke waarfchouwing, aan den gemelden last niet heeft gedefereerd, of ook wel niet

moge

Sluiten