Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 17 a*.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio*

naale vergadering, bö'

treffende het verleenen van pasporten. Gearrefïeerd den 3. Augustus 1796. Het tweed» Jaar der Bataaffcke Vrijheid.

e natïonaale vergadering, represhnteerende het volk van nederland, alle»

■den geene, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap!

Alzoo wij in ervaaring gekomen zijn, dat zommige Ingezetenen deezer Republiek, of die binnen dezelve een temporair verblijf gehouden hebben , zich buiten de zelve begeeven zonder met een behoorlijk pasport van deeze Vergadering voorzien te zijn; en dat door andere kwalijkgezinde Perfoonen een fchandelijk misbruik gemaakt wordt van Pasporten, bij onze Verga* dering verleend.

ZOO IS HET, dat wij daar in, zoo veel moge* lijk, willende voorzien, ampliëerende het geftatuëer*

da

Sluiten