Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N\ 173;

VRIjHËTD, G'ELTjKtïËtD, BROEDERSCHAP.

PUB L IC AT IE ter Ampliatië en Alteratfe ytm de Publicatie vak

(ten 30, Junij l l. betrekkelijk di

geldligting, VCUl de inkomsten der Ingezetenen van deezs. Provintie. G-ürrefteerd den 10. Atigmm 1796. Het tweede "jaar der Bataafjche Vrijheid,

Het provintia At. Sestüür vAtf AollanU, Allen deszelfs Medeburgèrën'i, Heil en Broederfchap! doet te weeten; Dat wij nu onlangs door den hoogeii nood. waarin dit Gewest zic-h, ten aanzien van deszelfs Financieele beïangens, bevond, aan onze Medeburgeren, met die openhartigheid hebben opengelegd , welke het vertrouwen, aat zij in ons hebben geiteid* naar ons inzie*, vorderde, en te gelijk na eeue ernftio-fte ovciweeging van allé de middelen, d-e ons tos redres daarvan wierden aan de hand gegee/en, eene keuze gedaan hebben, die wij meenden en nog vastftellen, dat het tninac drukkend was, en tevens nee meest dienen konde, om elk aan zijne verpkgtingje laaten voldoen, en ook fpëciaal te zorgen , dat niet veelen, die evenwel enkel ter relatie van de Maatschappij, waarvan zij Leden zijn, importante voordeden genooten, zich daaraan geheel en al bleeven onttrekken. .;,

Dat wij wel verwacht hadden, gelijk een ijder, dia een weinig kennis van het menserriijk hart heeic, gemaklijk voorzien konde, dat dueze en geene, het zij dan uit een beginzel , om gemelde heffing tegen M werken, of wel'uit eenigen anderen hoofde, alle pogingen zouden zoeken in het werk te fteltón, offl dezelve vruchteloos te doen worden; doch dar wij onS geenfints hadden kunnen voortellen, vooral dam' d?eze heffing aan een groot gedeelte oflieï Medebtüi|8«

Sluiten