Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïs L LEERREDE.

geflaagen, gcgecsfeld, en gckruisfigd zou worden? Neen •— de reden was.: Gij hebt niet bekend het geen tot uwen vrede diende. De traanen die Jefus flortte, fpraken nadniklijk. Ik denk niet, dat onze Godlijke Verlosfer vatbaar was voor het beroerend vermogen der hartstogten. Maar zijne traanen gaven, voor het minst, te kennen, i. Dat Hij zulk een ingezicht had in den toeftand des Joodfchen Volks, als ons, indien wij het begrijpen konden, gewislijk traanen zou doen ftortcn. Hij ziet de zielen ten verderve gaan; Hij ziet, hoe de Geest, aanhoudend bedroefd, gereed is te wijken; donkerheid en dood, als het onvermijdelijk gevolg; de toegangen tot het hart geflooten; de hel-fche geesten juichende; en de arme mensch, onder dit alles, vroolijk en vernoegd, gelijk een os die ter flagting geleid wordt! — %. Dat Hij de waardij eencr ziel wist te fchatten — Hij gaf zijn leven tof een ranfoen, voor de zielen van zijn volk; en befefte, hoeveel een mensch verliest, die zijne ziel verliest. — 3. Dat Hij zeer wel begreep, wat de hemel was, dien de mensch verlooren hadde, en wat de rampzaligheid was, aan welke de mensch zich onderhevig had gemaakt. Jefus alleen was in ftaat, om over die beiden naar waarde te oordeelen — Hij verwierf den hemel voor zijn volk; Hij wist zeer wel, wat prijs daar voor moest opgebragt worden; als Mensch, onderwierp Hij zich aan Gods geduchte Rechtvaardigheid, door lijden, en zijne ziel was verbaasd, op het gezicht van 't zelve; en als God, kende hij dit alles door eene enkele daad van zijn oneindig verItand. — 4. Deeze traanen fpreeken meer rechtftreeks de taal, welke Hij met woorden geuit had, toen Hij

zei-

Sluiten