is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PI XVIII. LEERREDE.

maaken langs zijn' eigen weg, en overeenkoomstig zijnen wil en zijne belofte; en dus doende, zult gij van het heil niet verftooken blijven. Maar,

Ten vierden. Heeft het fchijnen van het Godlijk licht in uwe ziel, een afdrukfel van Gods beeld in u na zich gelaaten ? Wanneer wij Gods heerlijkheid recht aanfehouwen, dan heeft zulks altijd plaats, i Korinthen III: 18. Christenen, door het geloof Christus aanfchouwende, worden Hem gelijkvormig — de natuurlijke vijandfehap hunner harten is aanvanglijk verbroeien; hierom beminnen zij het geen God bemint, en omdat Hij het bemint - Hij bemint het, omdat het met zijne Natuur overeenftemt, en zij beminnen het öm dezelfde reden. Zij fcheppeu vermaak in het behaalen van overwinning op de zonde — zij verlangen vuurig naar meerder heiligheid, en maaken tot "dat zalig einde van Christus gebruik. Desgelijks haaten zij het geen God haat, omdat Hij het haat, cn omdat het ftrijdig is tegen zijne heerlijkheid. Zij haaten alle zonde, en voornaamlijk die, welke in hunne eigen ziel huisvest, waar door God meest onteerd wordt. Overweegt dit, mijne Vrienden, en toetst uzclyen aan dit kenmerk.

Ten vijfden. Zugt gij, over overgcbleeven donkerheid in uwe ziel? Dit is mede een gunstig teeken. Overgebleeven donkerheid, is een gedeelte van het lïgchaam der zonde en des doods. Christenen kennen die beter dan anderen, omdat zij het tegengeftelde hebben leeren kennen. Zij moeten dikwijls uitroepen: Och! dat mij iemand vleugelen, als eener duive, gave! ik zoude keenen vliegen, waar ik blijven mogte; Psalm

LV: