is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426* PRAKTIKAALE AANMERKINGEN

fchouwt God door het geloof, de ander niet — de waare geloovige befchouwt Hem als in Christus. Deeze ontdekking is eene van de edelfte werkzaamheden des geloofs. Een natuurlijk mensch mooge, door geleerdheid en oefening, zoozeer verlicht zijn als hij wil — hn' mooge in ftaat zijn, om van de godsdienstigheid veel te fpreeken; nooit, echter, zal hij zoo verre koomen. Hij alleen is het, die den geest des onderfcheids heeft, wiens oogen geopend zijn; anderen moogen zich verlustigen op den akker, hij graaft, en vindt den verborgen fchat. Het geweten van veelen uwer , mijne waarde Hoorers, indien gij aandachtig let, zal hier aan getuigenis geeven. Maar voor waare Christenen , worden de beloften even hierom begeerelijk en dierbaar ; zij befchouwen God in Christus, en al den luister zijner Barmhartigheid en Rechtvaardigheid, te faamen vereenigd — zij zien hier zijne eeuwige Wijsheid en Magt ten toon gefpreid —zij hooren zijne ftem tot zondaaren , wanneer zij, inwendig, de blijde boodfchap hooren verkondigen — dit is voor hun de ftemme Gods, en niet eenes menfchen! Daarom waagen zij daar op hunne ziel; ontvangen de verzekering van alle genade, met onuitfpreekelijke blijdfehap — vergeeving van zonden, die alle bekommernisfen hunnes gemoeds bedaart; genade, om hen te helpen ten bekwaamen tijde; en kracht, om hen in den geestlijken ftrijd gelukkiglijk te doen llaagen. Langs deezen weg, derhalven, wordt hunne gemeenfehap met den hemel onderhouden.

Ten vierden. Hij, die waarlijk met God in het Verbond ftaat, zal bevonden worden, aan het zelve «ist te houden, en er op te fteunen, in tijden van de

greot-