Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE-EN-VEERTIGSTE LEERREDE,

PREDIKER VUL VS. II,

Omdat met haastlijk het oordeel over de booze [daad gefchiedt, daarom is het hart van de kinderen der menfchen in hen vol om kwaad te doen.

Bij de voorige gelegenheid vermeldde ik, mijne Waarde Hoorers, een zeer gemeen en allergevaarlijkst misbruik van de Godlijke langmoedigheid. De zondaars, naamlijk, verbeelden zich', dat, indien alles hun mogt tegenvallen, zij voor het minst, door eene laate bekeering — in hunnen ouderdom, of in het uur des doods, de nadeelige gevolgen hunner Zonden wel zullen voorkoomen. Het werk der zaligheid, meenen zij, kan in een' oogenblik afgedaan worden. Dingen waar over zij zich thands niet kunnen voldoen, zullen ligt hier na worden te recht gebragt. Door ééne bekeering, denken zij voor alle hunne zonden te boeten; en dat zij daar toe tijd zullen hebben, lijdt bij hen geen' twijfel. - Dit is de loosde ftrik des Satans; door andere kunstgreepen heeft hij zijne duizenden misleid, maar door deeze zijne tienduizenden. Het is een bedrog, dat den fchoonften fchijiï heeft , en' een net, zoo ik geloove, voor de voeten van veelert onder ulieden gefpreid. O! mijne Vrienden, Iaat uw geweten hier fpreeken, en antwoorden , of gij vrij zijt Van dit bedrog! Zegt mij, hebt gij ooit uw geweten met die gedachten kunnen ftilleU, en doet gij zulks nog? Weert gij daar door de Hagen af, die u uit Gods Woord toegebragt worden? — Zoo ja; laat

mij

Sluiten