Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogstge'conftituëerde Magt in deeze Provintie worden gefrraft, zoodanig, als naar bevind van zaaken en omftandigheden, door den Competenten Rechter zal Woraen geöotdeeld te bchoorem

Ordonnet.rende insgetijki den Procureur Generaal deezer Provjntie n alle andere Officieren en Jufticieren , om deeze Publicatie behoorlijk te executeeren, èn re doen executeeren en nakomen, mitsgaders tegens de geenen die zieh aan de overtreeding daar van zouden mogen fchuldig maaken, zonder eehige oog'uiking of verfchooning, te i^rocedeeren, zoo als in goede Juffitie zal bevonden worden te behooren.

' En op dat niemand hier Van ignorantie prsetendeere, zoo begeeren wij, dat deeze alomme zal worden gepubliceerd en geaffigeerd, daar zulks te gefchieden gebruikelijk is.

Gedaan in den Haage onder het klein Zegel van den Lande, den 34. Augustus 1796. Het tweedejaar der Bataaffche Vrijheid.

C. van FOREEST, vt.

*Ter ordonnantie van het Provintiaal Committé van Holland,

J. F. LEEMAN&

Sluiten