Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 143.

VRIJHEID, G E L Ij K H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, behelzend eene Alteratie en Ampliatie op de Publicatie van den 30. Sept. 1795., betreffende de Mortificeering van den Hoogen Raad, 'en eenige nadere Bepaalingen op de revisien van Sententien of Arresten van den Move van Holland en Zeeland. Gedrrefieerd den 14. Maart 1796. Het tweede Jaar der Jlataaffche Vrijheid.

H ET P R O V I N T I A A T„ BESTUUR VAN HOLLAND, allen den geenen die de.ezc Zullen zien of hooien .leezen, Heil en Brocdcrfchap! Doet te weeten :

Dat bij het 3. Articul van het R element voor den Hove v'an Holland en Z: eland, bij gelegenheid van de Mortificatie van het College van den Hoogen Raad, tusfehen de respeótive Gedeputeerden der Próvifioneele Reprsefentamen van 't Volk van Holland en van Zeeland op den 18. September des voorleeden Jaars 1795. gearrefteerd en vervolgens wederzijds geratificeerd, en bij Publicatie van welgemelde Repraèfentanten van den Volke van Holland van den 30. September 1795. den Volke bekend gemaakt, bepaald zijnde geworden, dat nader zoude worden gearrefieerd, ' -.'hnla- in revijte, en om daar toe te komen, zou moeten

Sluiten