Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pEL ijk heid, vrijheid,

'broederschap.

PUBLICATIE der natio-

naale vergadering, WC-

gens den uitvoer van geld en geldspeciën. Gearrejïeerdden 4. November 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid,

Ï)k NATtONAALE VERGADERING, REPRESENTEERENDS

het völk van'Nederland, allen den geenen, die deeze zulfen zien bf hoorcn leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

' Dat, niettegcnftaande bij het Placaat van de Staaten 'Generaal, van den 14. Augustus 1795 •> de ftrafbaare uitvoer van Geld en Geldfpecien, en Muntmateriaalen, zonder behoorlijke permisfie en behalven in de bij hétzelve Placaat uitgezonderde bevallen, verboden is geweest en blijft, verfcheiden baatzuchtige Lieden van zich kunnen verkrijgen, om in weerwil van 'sLands Wetten, op allerleije wegen, en onder allerleije voorwendzelen, zoo wel inlandfche als vreemde Muntfpecien, mitsgaders ongemunt Goud en Zilver van hier naar buiten 's Lands te vervoeren: waar door, wanneer zoodanige ongeoorloofde praktijken niet efficacküslijk worden tegengegaan , veelligc eene aanmerkelijke vermindering, zoo niet een we* zenlijk gebrek aan die, tot inftandhouding en voortzetting van onzen Koophandel, zoo noodige Speciën zoude kunnen ontitaan.

Dat,

Sluiten