Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< * >

daar geen Gilde w, aan het G/Afe van eene der riabü» lige plaatsen te bezorgen, op dat alzoo de uitheem* ïche lixcmplaaren, onder den naam van origineelen Druk ingevoerd, altoos regens dat origineel zoudert kunnen vergeleeken worden', en het zelve, zoo daar over etnig diff rent mogtë ontdaan, door Boekhandelaaren, in voege als hier vooren bij Art. 3. en 4. is bepaald, als arbiters, zoude kunnen wórden beflist.

Wordende wijders, tert einde 'ëf nimmer eenige twijffel mogte zijn, wat men door uitheemfche of buiten 'ï l.ands gedrukte Werken, Zal hebben te verdaan, bij deezen wel expresfeüjk verklaard, dat Voor uit* hcemiche of buiten 's Lahds gedrukre Werken Zullen moeten gehouden worden, a'ie Werken, buiten deeze Provintie gedrukt zijnde, al ware het ook op kosten van een Hollandsch Ingezeten, of mer den naam van een Hollandsch Boekverkooper, ah Uitgeever;, opden Titul voorzien.

Dat wanneer een Boekverkooper in deeze ProVïntiö eene vertaaling Van een Werk, het welk tuiten 'sLandé gedrukt is, uitgeeft, in dat geval, bij deezen al me» de op de poenalitciten hier voren bij-het 2. Articul# tegens de nadrukkers gedatueerd, aan elk en een iegelijk Wordt geinterdiceerd, om die vertaaling na te druk. ken, of uitheemfche nadrukken van dezelve in te voeren, en teverkoupen: mits echter de gemelde Boekverkooper bij behoorlijke advertentien in de nieuwspapieren, van zijn voomeemen, om zoodanig Werk td vertaaien, hebbe kennis gegeeven^ Doch dat het des> ©naaligezien aan een ieder zal vrijdaan, Om niet al* leen het origineel Werk in te voeren en te ver» koopen, maar ook vertaalingen van het zelve, in andere Taaien te laaten drukken, en uit te geeven: J3 zelfs (doch niet dan met voorkennis van den Uirgeever der eerde vertaalinge) eene geheel andere, en be* tere overzetting van het zelfde Werk, in die zelfds Taal, in 't licht te geeven; Zullende de verfchilleh ? die daar over mogten ontdaan, aan de wiefpraak vari

4m*

Sluiten