Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 208.

VRJJHEID, GELIJKHEID. BROEDERSCHAP.

P UB LIC AT IE,wegens de Prolongatie der geld heffing van den 30. Juny en 10. Auguflus 1796. Gearrefteerd den 30. December 1796. Het tweede Jaar der Bataaffchs Vrijheid.

Ï~Iet provintiaal bestuur van holland, aan al*

le de eeenen zijner Medeburgeren, welke deeze zullen zien, of hooren leezen, Heil en Broederfchapl doet te weeten:

Dat wij ons bevonden hebbende in de onaangeraamenoodzaakelnkheid, van, ingevolgen defuccesfive Publicatien in datis den 30. Juny. en den 10. Augustus deezes Jaars, eersr tot eene Geldïgting van de Inkom» ften der Ingezetenen van deeze Provinüe te moeten befluiten, en vervolgens nog 'e decreteeren, dat de. evengedackte heffing, naar maate van de onhandigheden onzer Metieburgeren * zoo wel zoude werken op derzeher Bezittingen, als op derzeher Inkomften, en dat mitsdien in maniere daar bi) bepaald, zommigen van hunne Inkomflen , en wederom anderen van hunne Bezittingen, of wel van beiden, daar in zouden moeten draagen, wij tevens uit overtuiging van de Hechte handelwijze van zomtr>en der Ingezetenen in het doen hunner verfchuldigde Fournisfementen, (waar van bij het gedaan on-

Sluiten