Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

N°. 183.

GELIJKHEID, V R IJ HEID, BROEDERSCHAP.

CIRCULAIRE MISSIVE van de nationaale*vergadering, aan de hoogst Geconftituëerde Magten in de Gewesten , behelzende eene Aanmaaning tot het richtig en prompt elijk op* brengen van derzelver verfchnU aigde aandeden in de gemaakte begrooting van 60. Milliocnen. Gearrefieerd' den 23. September 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche P'rijheid.

medeburgers!

D e nood, de dringende nood, waarin zich het Vaderland , met betrekking tot zijnen Finantiëelen toeftand, bevindt, dringt ons, om eene laatfte pooging bij Ulieden te doen, om U te beweegen , om met alle uwe vermogens met ons mede te werken, toe redding van hetzelve.

De Committés, die thans de uitvoerende magt uitmaaken, hebben ons in de nadrukkelijkfte termen opening gedaan, dat het gebrek aan contante Penningen, waar mede zij te worstelen hebben, thans tot die hoog. te geklommen is, dat zij niet alleen zich genoodzaakt zien, de Crediteuren van den Staat, hoe wettig en liquide ook hunne pretenfiën zijn, tot grooten ondienst van den Lande, en niettegenftaande de totaale ruïne van veelen derzelver daar mede gemoeid is, onbetaald te laaten; maar dat zij ook zelfs niet in ftaat zijn, om voor de defenfie te Water en te Lande met die

kracht

Sluiten