Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». 185.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

P UBLICJTIE wegens het misbruik der inkwartiering.

Gedrrefïeerd den 23. September 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

1~ÏeT PROVINTIAAL COMMITTé VAN hol"

land; allen den geenen, welke deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten ï Dat wij van het Provintiaal Beftuur bekomen hebben, eene bij hun van het Committé tot dé Algemeené Zaaien van het Bondgenoocfchap te Lande ontvangen i.efolutie, houdende voorziening tegen het misbruik dat ten opzichte van den last der Inkwartiering, en vooral van Vrouwen en Kinderen, wordr. gemaakt, vermits de klagten over het misbruiken van de Voorrechten bij het Marsch-Regiement bepaald, dagelijks vermeerderden.

En daar het onzes oordeels niet ondienftig zijn kan, dat buiten en behalven de respeftive Municipaiiteiten in de Steden en Dorpen, de Ingezetenen deezer Provintie ook kennis draaiden, van de wijze, waar op zij zich jegens de Troupes, in hunne Stad of Dorp pasfeerende , tot voorkoming van alle nusverfland, hebben te gedraagen.

ZOO

Sluiten