Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Si >

4.

2óo hij óm voorfz. misdaad b'j den crimineeieü Rechrer tot ee;;e infameerende ftraf wordt verweezen, zal hij terftond, bij het Corps, waar toe hij behoort, van den dienst ontflagen, en dat ontflag gereekend Worden, als of het had plaats gehad on dien rijd, op welken hij, in handen der Juftitie geraakt zijnde, gefuspendeerd was.

5- , „

Doch zoo hij door den drimïncelen Rechter onfchuldig bevonden, en van de Vcorgeftelde misdaad vrijgefproken wordt, zal zijne opfchorting in dert dienst terftond met dat ontflag ophouden, zonder dat daar uit eenige nadeelige gevolgen ten zijnen opzichte zullen mogen getrokken worden.

6.

Een der gewapende Burgers door zijne Superieuren in militair arrest gefteld zijnde, en door de Tuftiti* opgeëischt wordende, om uit hoofde van zoodaanige misdaaden, welke niet tc Jhfit Militair Departement behooren, in politique of crfmineele detenfie overgebragt te worden, zal daadelijk door den Chef van het Corps, waartoe hij behoort, in zijnen dienst geluspendeerd, en met voorkennis en toeftemming van den Commandant der gewapende Burgermagt worden uitgeleverd, en zal dan zijn zaak niet meer ftaan ter beóordeeling van den Raad van Discipline.

Doch bijaldien zoodaanigen Bürger door den politicquen of crimineelen Rechter eenige infameerende ftraf wordt opgelegd , zal hij op dezelve wijze en met hetzelve effect'van den dienst wotden ontflagen, als bij Art. 4. gezegd is.

8.

Maar zoo hij door den voornoemden Rechter van de vcorgeftelde misdaad wordt vrijgefproken $ en uit zijne detenfie ontflagen, zal hij zich weder in militair arrest begeeven, zijne opfchorting in den dienst gereekend worden opgeheev;n te zijn, en door den Raad van Discipline met hem zoodaanig worden gehandeld, als of hij nimmer in politique of crioiineele detenfie ware geweest,

9.

Sluiten