Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

worden , dan door een gezwooren Meeter, en met een behoorlijk ge-ijkte Maar, op een boete van ƒ' 25. voor hem , die het meet, en van ƒ 100. voor den geene, op wiens ordre het is gefchied, telken re'ze te verbeuren; dan dat het ongerafineerd Zout. als van ouds, behoorlijk zal moeten afgeftreeken worden, met een ronde Stok, 17.

Dat na den 31. December deezes jaars geen ongerafineerd Zout zal mogen worden vervoerdzonder een Declaratoir van den Meeter, die het Zout gemeeten heeft, en door hem ingevuld en geteekend, naar zijné IniTrufftie, hier acnter fub Littera C. en conform het Formulier hier achter fub Littera D en welk öcclaratoir zal moeten ter hand gefteld worden aan den guenen, die het Zout ontvangt, op eene boete van ƒ 50. voor den Meeter, ingeval hij seen Declaratoir aan den vervoerder heeft ter hand gefteld , en van ƒ 25. voor hem, welke ongerafineerd Zout vervoert, zonder zoodaanig Declaratoir; blijvende de monfters voor Keetmeesteren, Kooplieden en Makelaars hier van uitgezonderd. iS.

Dat aan den Meeter voor dit Declara-oir zal moeten betaald worden eene duiver, wanneer de partij minder dan 50 Maaten, en twee Huivers als de partij grooter Is. 10.

Dat, wanneer ongerafineerd Zout gemeeten wordt, om vervoerd te worden naa eenige Fabricq öf Traficq, de Meeter du Z tut niet zal mogen afmceteii, voor dac aan hem vertoond is een Declaratoir van, en geteekend door den Eigenaar of Direcleur van zoodnaniae Kabricq of Traficq, conform het Formulier hier achter fub Litt. F, en welk Declaratoir ook zal moeten blijven bij het Zout, en in handen gefield" worden van den geenen, die het Zout ontvangt. Dat de Kigenaar of Directeur! van de Fabricq of Traficq , waar voor zoodaanig ongerafineerd Zout is opgedaan, behoorlijk zai moeten zorge draagen, dat'hetzelve tot geen andereinde wordt gebruikt, en dat ingeval ontdekt 'wordt, dat door hem, of een ander met zijn kennis hetzelve tot eenig ander einde dan voor zijn Fabricq of Traficq is gebruikt, hij zal verbeuren f icoo. en indien hij ontdekt, dat buiten zijn weeten daarvan eenig misbruik is gemaakt, hij verpligt

zal

Sluiten