Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHËijÖ» BROEDERSCHAR

PUB LÏCJTÏÊ, Utrefenik eene Belasting vp de s i> e e l Kaarten. Gearrcjleerd deii ai. Maart 1797. derdt Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Hit provintiaal bestuur van hólland}

iatlen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doet te weeten:

Dat het eene van onze onvermijdlijke en tevens.gë* wigtigfte pligten zijnde, om, ge.iuurende hef Interme* diair Beftüur, welk ons is toevertrouwd, aan de aanhou» dende en in her jegenswoordig tijdsgewricht zoo aan« zienlijke Finantiëele behoeften van dit Gewest ; zod veel doenlijk is, te gemoet te komen; wij , ter vol* doening aan den last, die alsnog op onze Fcnoüders rust, ons niet hebben kunnen dispenfeeren van naar zoodanige middelen om te zién , waardoor, aan dê eene zijde, 'sLands Inkoomilen vermeerderd; maar* ook aan den anderen kant, onze minvermoogende Medeburgeren , zoo weinig mooglijk is, beswaard Wor> den» i

' Baf,

1

Sluiten