Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 Jt

En Vermits wij befpeuren dat het afgeeven en vertoonen van zodaanig Certificaat , binnen die Gewesten , welke van de befmettende Veepest tot heden nog zijn bevrijd gebleeven , en binnen weike daarom ook dusdaanig Certificaat minder noodzaakelijk is, zeer veele verwarringen en ongelegenheden veroorzaakt, die /aan den Veehandel in het gemeen, en aan den Landman in hec bijzonder een flerke belemmering toebrengen.

ZOO IS HET, dat wij daar tegen willende voorzien, hebben goedgevonden hier mede onze voorfz. Publicatie van den 16. December voorn, in zoo verre te alterceren , dat het gem. Certificaat bij provific en tot onze nadere voorziening , niet zal worden gevorderd bij de vervoering der Runderbeesten, binnen die Gewesten, al waar geene befmettende ziekte onder liet Rundvee heerscht , wanneer dezelve van het eene Diftrict naar het andere, binnen die Gewesten gelegen, worden vervoerd.

En om verders aan die Ingezetenen, welke van het eene Gewest naar het andere verhuizen , of die "ep de grenzen van het eene Gewest woonen , en hun Vee in hunne eigene of gehuurde Landen , in het daar aan gelegen Gewest ter weide moeten zenden , te gemoet te komen , en alle belemmering daar in weg te neèmen; hebben wij verders goedgevonden , om aan die Ingezetenen toeteftaan , hun Rundvee naar de genoemde daar aan gelegen Landen

Sluiten