Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 235»

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der NA-

tionaale vergadering»

tot oproeping der grondvergaderingen, ter benoeming van kiezers tot het doen eener Nieuwe Keuze van leden tot eene tweede nationaals vergadering. Gearrefteerd den 9. Junij 1797- Het derds Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De NATIONAALlï ver6adering, repre-

SENTEERENDE HIT VOLK VAN NEDERLAND,

allen den geenen die deeze zullen zien of hooren lee« zen, Heil en Broederrchap!

Wanneer niet onze raadpleegingen in her openbaar gehouden waren, en alle onze Bataafche Mëdeburge* ren, die zich verledigd hebben den loop daar van te volgen , zelve konden beöordeelen , de onafgebroken poogingen, door ons in het werk gefteid , om het Ontwerp van Conftiiutie in gereedheid te hebben binnen den tijd daar roepbij het Reglement voorgefchreeven, zou het ons moeilijker vallen hen te overtuigen, dat omftandigheden, buiten ons bereik, en die bij de opftellers van het voorfz. Reglement niet hebben kunnen worden voorzien , ons, tegen onzen wensen en wil, belet hebben, dit ontwerp vroeger ter kennis en beöordeeling des Nederlandfchen Volks te kunnen brengen ,

Sluiten