Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 3 >

doch zullen geen Collecteurs van deezen Impost binnen noch buiten de Steden mogen compofeeren; en het geen daar verder volgt.

Echter zal het niet geoorloofd zijn , om in de kleine Steden, of -ten platten Lande, alwaar nooit een Waag is opgericht, 'er eene opterichten, zonder daar toe de noodïge permisfie van het Provintiaal Beftuur te hebben bekomen.

Dat, naardien in de Refolutie van 23. Junij 1751, bij de voormaalige Gecommitteerde Raaden genomen, bepaald is, dat Goederen, de Waag fubjecl, komende van de eene Stad in de andere, niet mogen worden opgeflagen, voor en aleer getoond is, dat dezelve op een Publieke geprivilegieerde STADS Waag zijn geweest, en het recht van de Waag daar van is betaald, zoo worden de woorden Publieke geprivilegieerde Stads Waag bij deeze veranderd in de woorden van Publieke 's LANDS W*ag. Dat, zoo mede bij de Refolutie van den 5. September 1754, ten aanzien van de geoclroijeerde Waag te Noordwijk, bij de voormaalige Staaten genomen, getermineerd zijnde.

„ Dat de Goederen, in die Waag gewoogen, in de „ Steden wel niet herwoogen behoeven te worden, ?i( doch dat het Waagrecht dieswegens in de Steden „ moet worden betaald, en daar van een Billet ge\, haald," het geen met de door ons als nu geïntroduceerde gelijkheid niet overeen ftemt, zoo wordt mitsdien dezelve Refolutie bij deeze geheel vernietigd.

Dat vervolgens in de Refolutie van den 3. Februarij 1756, bij de voormaalige Gecommitteerde Raaden genomen , voorzien en gezorgd zijnde, dat ten platten Lande, ook op zoodanige plaatfen , alwaar het recht en gebruik van een publieke Waag niet gevonden wordt, het Waagrecht van de Boter ingevorderd en betaald wordt, even zoo wel, als op die plaatfen, alwaar publieke en gepriviligeerde Waagen exteeren , en op het einde dier Refolutie nog wordt bepaald, dat de verplig. ting van de Ordonnantie — om van de Boter, die in de Steden gebragt wordt, fchoon ten platten Lande op een geprivilegieerde Waag gewoogen , andermaal het recht op de Waag te betaalen , in zijn geheel blijft.

Zoo

Sluiten