Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 241.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio-

naale vergadering, OW,

ingevolge de gedecreteerde exe/ cutie der gewesten , bij Anticipatie, Penningen in ""sLands Schatkist te flot ten. Gearrefleerd den 6. Julij IJ97. Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

nationaal e vergadering, repreSENTEER E n D K HET volk van nederland,

aan alle haare Medeburgeren, Heil en Broedeifchapl Toen wij bij onze Decreeten van den 29. Junij en 5. Julij laatstleèden, respcélivelijk beflooten tot de execuf'e der Gewesten, welke tot hiertoe in gebreke zijn gebleeven, om aan te zuiveren het geen zij, zoo op de begrooting van 60 Millioenen van den voorleeden Jaare, als op den eerften Termijn van die van 40 Millioenen voor den tegenwoordigen Jaare, verfchuldigd zijn, en mitsdien aan de Beftuuren van elk dier Gewesten aangefchreeven hebben, dat wij, na Expiratie van den Termijn , welke bij het Reglement voor onze Vergadering, door het geheele Volk van Nederland is voorgefchreeven, van elk<ier Ingezetenen van deeze Gewesten zullen

Sluiten