Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 1 >

tijd en gelegenheid te geeven tot het in'everenen verefiëeren hunner pa-ren en, en aan den anderen karit*, het Coitegie van Adminiftratie den noodigen tij] tot het behoorlijk verrichten van het geen van het zelve ten deeze-n &<cvüiderd wordt, te laa:en.

Dat wij mirsdien hebben goedgevonden, bij alteratie van onze Publicatie van a8. Maait laatstleeden, voorzoo ven e daar bij de geenen, we;ke fustineeren eenige pretenfien ren laste van den geweezen Stadhouder te hebben , ongeroepen zijn , om voor den eersten Augustus eerstkomende zich aan te geeven aan het Collegie van Adminiftratie voornoemd, ren einde ats bij dezelve Publicatie is vermeld, den rerm'jn tot het doen dier aangifte te'pi olongeeren tot den eer ft en OElober deezes Jaars 1797 , vermaanen 1e wij wel expresfelijk allen de geenen, welke daar in belang zouden mogen hebben, zich deeze verlenging van tijd ten nutte te maaken, alzoo, die tiid geëxpireerd zijnde, geeriepretenfien verder ter registrature aangenomen zullen worden.

En ten einde deeze behoorlijk ter kennisfe kome vzn allen, die zulks aangaan , ontbieden en verzoeken wij de Hoogstgeconflitueerde Magten in de respeftive Gewesten, om deeze onze Publicatie te doen publiceeren en affigeeren in alle Plaatlen , alwaar men gewoon is zooeanige publicatien en afüxien te doen.

Aldus gedaan en gearresteerd ter bovengemelde Vergadering , in den Haage, den 14. Julij 1797. Het derde jaar der Bataaffche Vrijheid.

(Was geparapheerd,)

AMBROS1US JUSTUS ZUBLI, vt.

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was geteekend,)

C. BYLEVELD.

Sluiten