Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der nationaal* vergadering, wegens eens gsldheffing bij executie, der Ingezetenen van die gewesten, welkt voor den 15. November 1797' hun Aandeel in den 2den Termini der 40. Millioenen niet zullen hebben gefourneerd. Gearresteerd den 1 u O&ober 1797. Het derde Jaar dèz Bataaffche Vrijheid.

13 e nationaals vergadering,* f. pr2sen-

tïerende het volk van kederund, allen

die deeze zullen zien, of hooren lcezcn, Heil en Broederfchap!

Daar de voldoening der verbindtenisfen, en de vervulling der behoeften van deeze Republiek, geduurig onze oplettende zorg vereisen: om de Nationaale Kas van toereikende Geldmiddelen te voorzien; is het één onzer onaangenaamfte verpligtingen , telkens onze klaagftem te moeten verheffen over de achterlijkheid, v/elke veelal befpeurd wordt in het opbrengen van' elks aandeel in de gemaakte begrooting der noodzaa* kelijke uitgaaven, welke voor'den dienst van ieder jaar, tot befcherming en handhaving der gemeene zaak , vereischt worden: maar nog veel fmertelijker vak het ons, wanneer wij ingevolge de raagt en den last, bij 't Reglement voor onze Vergadering gearresteerd , aan ons gegeeven, ons genoodzaakt zien van de

ge'

Sluiten