is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttig en vermaaklyk weekblad voor burgers en landlieden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NUTTIG en VEkMAAKLYK

W-E E K B:' E^ A"D

..;> :; ,;. ■ VOOR • . ■ v:.

\ BURGERS en LANDLIEDEN.

-is 'i ,,stuft» ■■•#.ji.^i- ■ . aj !f;s' ■ < ,ïfij<.-•iivt

fl*> . Na» ^ ö» •. j ■■> ■ \- t-:

•»-..! SOfft Slb , : lOJJlïOi , .-.-..».<V. " d ,ii "*>!■;• ï5f. ■ tfl i l' i .Hl !.-\ .. >f

^^4fife 27 1794.

fOti t»üakn-'i J <p r.won r •! • .. r. «i

'^o'or weinig tyd is by dc ubyeeVers vat

'd iVd'vaii dc peisg.k a rren feffi w'e+k«da 'cr.t'«.r':'oen -fytel van MENSCELYK'E „LOTGEVALLEN, een leeks 'tan L. . "zenswaardigé, icer/aame en be ai gryke g('J'chied'enisfên'è.n~ve'r haaien vai •viucgéie e)

latere tyüe'i. bvvat' — Het btftn.it jftt tue, "edelen eri'is 'verc'iérd mei 'een fraai-gepa-

yeerd' TOei • {ï|ntt!' De 'veftiaaKh Zyf "pndeVrtnliiil'cn'f 'de ondeugd in flfiyn ,' dé 'èntrji'iil'i.ygé%'d'd rnifor-dér, de" Ghiviö> e vah' Zk/ifln of dc onfilitiia gtürbkêfa Mttiéwèl 'nimmer 'iels vèrzeggen. 'Nataiia (éen

Rusliichc gefcrfieden\s_) de grootmocd'ge '-Re'iét'' SÜtkaattnrlifJde (een 'w artie pt-

febiedenis ) e n meet anderen Tót eer "proèf geeven Wy ,, uit 'bet eerfte Deel, bei '^OTg^de'Wefféifde vefoa'ai;: •'' 1 ''"",,;

H U W:E L Y K S-T R O U W"

^.1 9S7ï: r»B» ,l9i:> -11: J '• \ : 3» .,

!;<m-ioM ebiêtb rooi m lov r.r-.,co >,Ni ;^Ü^im'''GköbtMOEDJGfHElb.

' 'Niet flegts' onbeftetid^g^eid en ontrouw 'biedt ens de "gfefchitctris, ces- meisthdoms aan, üs''hoofdtrekken der rouwdjke kxe, nnar dikweif levert ?y van dezelve vocr. beelden op- den- heldenmoed, ilandvastig^

navj;' '\ 'ft\

' eid «ri frötiw —- voorbeelden, die ons i* ewondefing en verbaazng wegrukken. De volgende anecdóté-, die wy aan «en vrugtbaarjer en v.ndirgfyker vernuft overlaafen ,* otli' ?e fot eene greo e roman uit' te werken-, za' ons deeze waai heiu bevestigen* Een der 'Koningen van Vnrkiyk ~- on» er even, wie-' — -zöndt eenen- zv keren heer 'Riibcnf'a'F,-mer ten 1 lein getal fehepenj naar 38 !Hf%st Inciilehe eilanden, om op een der vftigfflkaffltë' eene -volkplanting te ft gten. •'•Oiïtn.'r de -menigte, die de cvpit.in, ter bevolk ig vati - dit eUand, met zich nam-, •;v:..s"o-, k een' aanzichlyk getal kunftenaars en 'nrneMcrklied-ên.

Toen -fy óp het " eiland sarkwiam, onto» ftondeh 'ér ^feh"Hcf ttisféUr -him en ce 'rboofü'n: Si,' we ke èlltiig fcens Wrf gtes* van muUcry' óncér zyn eigen- to k-ceevUl giboo'en voicti', tn eitideijk z«> v'trn. ue oveiha';d verk'rvgti., dat mei, ecitto wasom tot de uiui'fleis van eer^, gt-hee en opfh.tid'ovér ie 'flaan, toen, toor ue gunlh'ge beliieiH'g -der' V(orzienicht -ö ,, ce -lameLZWter'i f ge ul-k-g ontcéki weiut, vvaijr Lvan ht't oegmei-k'f.'etn ander wat, dan. den crpiicn, 'tn lm die zyne zyde hifluenv, aan cle wiicer over ie lt\eun.

De ci u.til ng van deeze fan.cnfp;rt ing deedt een af.riflsg te niet looptn, ei, be-vj-ytidö den capütin en ,dfc$zeüs. .viandtn J G g van