is toegevoegd aan je favorieten.

Nuttig en vermaaklyk weekblad voor burgers en landlieden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ii9 )

Geneesmiddel voor gebreeken der Beenen.

Dezelve komen gemeenlyk uic zwakheid voort, waar toe men dit hulp- of geneesmiddel gebruikt: Neem de bladen van hadik of wilde vlier , marjolyn en fily, van ieder even veel, dampt het en perst 'er het fap uit; doe dit in een fles, en fluit ze wel digt toe met deeg van roggemeel , zelfs moet men die fles geheel met dat deeg omkleeden , zet ze dan in een warme oven, de fles zo lang daar in laatende ftaan als 'er tyd nodig is om een groot broad wel door te bakken. Neem dan de 'fles uit den oven, laat zé koud Worden, doet het deeg daar af, üa de fles aan ftukken, en neéih daar uit de doffe welke gy' 'er in vinden zult, die dik en een foort van balfem zal wezen ; doe die balfem fmelten met de merg uit een kalfsfchinkel , van ieder even veel, en •wtyft de beenen en dyen dikmaals daar mede. Dit geneesmiddel is zo wel goed voo'r kinderen als voor volwasfene per foonen-, wanneer de zenuwen verzwakt of verrekt 'zyn.

Lieg om Loode Pypen &c. wr.terdigt te maken.

Om de loode pypen der fonteinen, loode pompen, loode gooten, en andere waterleiders, volkomen digt te maken, is geen beter mengzel, als het welk gemaakt word uit pyp-aarde, fyn gekapte wolvlakken en lyn-o!y; dit deeg droogt wel zeer langzaam , maar eens gedroogt zynde, is hetzelve het bekwaamde, het hard-

fte, en het allerdnorzaamfte öm iket wate*

te keeren.

Manier boe Beelden, Troniên, Dieren; Gewasfen &c., van Papier gemaakt worden.

Om het papier daar toe bekwaam tt maaken, neemt een goede hoeveelheid papier , dat zeer wit, fyn en ftevig is, dit word twee of drie dagen geweekt in helder en fchoon water, dat heet gemaakt ia, en naderhand gedaan in een mortier van marmer, en gcwreeven tot een effe pap , dewelke in een reef gelegd word : ais nu de overvloedige vogtigheid ia doorgelekt, word met hetzelve gemengit ontbonden vischlym of gom tragacant, naderhand word zeer zagt, met ee'fi zuivere fpons, de overvloedige vogtigheid van deze masfa uitgetrokken, en dezelve zachtelyk gevormt in een vorm, die gemaakt is van ftaal of van lood, of van kalk die van gebrande albast bereidt is , en in welke vorm eerst is gedrukt zodanig een afbeelding als begeert wordt, op de wyze als de beelden die gemaakt worden van loodt, van tin, van wasch, van gibs enz. Als dit deeg van papier dé gedaante heeft aangenoomen, en in de Vorm droog ij geworden , word hetzelve daar uit genomen, en verciert rhet allerhande koleuren. belegt met goud of zilver, of beftreken met gibi, of met een overftrykzel van bereidt kryt. Ook kan men met dit zodanig bereid papier doppen gefcheurde vaten van hout, zo dat zy volkomen waterdigt blyven.

%* By WILLEM va» BERGEN te Breda, is te bekomen en heeft alöm ver«onden : I. DE GRAAF KON IN GS M AR K, f reurfpel, in 5 Bedryven, naa het Hoogduitsch, met een fraaije gegraveerde Titelplaat, i f i: 12: -7-- een Tooneelfiuk dat met alle regt onder de fchoonfte gewrochten uit het vernuftig brein der grootfto genica gebooren, mag gerangfebikt worden. De Schryver drukt de voétfpocren van den groo. ten Schiller in zynen Don Carlos; hangt een tafereel op van buwelyken, die uit dwang, eerzugt, belang of andere beweeggronden aangegaan worden, en toont bier uit aan, de ysfelyke gevolgen, die r.oortgelyke verëenigingen met zich voeren, daar hy daarentegen by gevolgtrekking overtuigend bewyst, dat de neiging van een edel en onbedorven hart, de beste leidftar is tot een volmaakt en gelukkig huwelyk.