is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttig en vermaaklyk weekblad voor burgers en landlieden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E N N°. 32.

BEVATTENDE DE

Huishoudkunde, Akkerbouw, TuinbouWs Veeteeld, &c. &c.

Hoe men Conferf van Mispelen maakt.

r^Jeemt rype mispelen , maak ze wel fchoon , doet twee pond baseert poeijerfuiker met een pond Marfiüaanfche honing in een -bekken met wat roozewater, ó'.t. het even door een fmelten kan; zet dit op het vuur en laat het koken: neem dan vyf ponden mispelen, een loot geftoote kruidnagelen en drie citroenen, niet alleen het fap maar ook de geraspte nerf, doet dit alles in de kokende wel gefchuimde fuiker,. laat het nog een kwar tier uurs te zamen koken, maar men moet geftadig roeren; doe het in een pot of fles, wel toegebonden,. om te bewaren.

Fan de Honden.

Van dezelve vind men veelerhande foorten, te veel om ze alle op te noemen, daarom zullen wy maar van die foort fpreeken, waar van men gebruik op het land maakt.

Honden om de kudde te bewaren en.de Hof ft eden te beveiligen.

Dezelve moeten groot zyn, met een groote kop, groote ooren, zwarte oogen,. fcherpe tanden, een dikke bals, grof en iterk van poten, harde maar korte nagels en een zwaare ftem; men neemt daar toe gemeenlyk de E-gelfche Doggen, of de groote boeren , en zogenaamde waakhonden , welke men een halsband met yzere pennen aaudeec, om te doen zien dat ze

vuilaartig en niet te vertrouwen zyn; men voed ze met grof roggenbrood, en geeft ze nu en dan een bout paardevleesch te kluiven, dat ze niet alleen ftcut in den aanval maakt, maar ook de tanden fterk doet worden, doch men moet ze nooit het vleesch van andere dieren geeven, want dan zouden zy die al mede leeren aanvallen en dood byten. Deze Houden moet men van jongs af aan, niet alleen tot gehoorzaamheid gewennen , maar ook zo gedwee maken, dat ze op 't minfte woord van de meester, voor zyne voeten komen kruipen. Ten dien einde neemt men een zweep, daar een dik koperdraad door heen gevlogten is : Men maakt de jonge Dog, voor dat hy zyne eigen krachten ter degen kent, door een fuffifante ketting, met een fterk touw daar door heen getrokken, (of ook een van de fchakels mogt komen te fpringen) aan een dikke boom vast, en men flaat hem zo lang met die zweep, tot dathy van woede en flagen afgemat, geen geluit meer kan geven , en met de poten om hoog op de grond blyft leggen; dan zet men wat water by hem, en als hy wat bekomen is, begint men dat fpel op nieuw, driemalen de& daags j tot dat hy zo gedwee en gehoorzaam geworden is als een fchoothontje dat kunsjes doet..

Jagtbonden*

Dezelve verdeelt men in de navolgende foorten: Windhonden, hoog var. poten,, met een dunne lange kop; dezèr^e japen door fnel te lopea^en met op de reuk.. Li Se-