Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 283.

GELIJKHEID, 'vRITHEID, BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE, bij welke de Publicatie van het yoormaalig

hollandsch gewest, VCllt

den 11» Januarij l. I., wegens de oproeping der grondvergaderingen, ingetrokken en buiten effe& gefield wordt. Gearrefteerd den 30. Januarij 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Hut intermediair administratief bestuur van het voormaalig hollands ch

gewest, aan alle deszeifs Medeburgeren, Heil en Broederlchap! doet te wee ten :

Dat het Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Re» publiek, bij deszeifs befluit van den 26. deezer, bet zelve heeft geauthorifeerd tot het revoceeren of intrekken van de Publicatie van het voormaalig Provintiaal Beftuur van Holland, gearrefteerd den 11. Januarij 1.1., waarbij alle de Grondvergaderingen binnen het voormaalig Hollandsch Gewest tegen den 16. Februarij aanftaanden waren opgeroepen, tot het verkiezen van Kiezers en Plaatsvervangers, ten einde op den volgenden dag , door de alzoo benoemde Kiezers, eene keuze zoude worden gedaan van nieuwe Leden en Piaats-

ver-

Sluiten