Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 31» a*

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uit Vol»

REND BE WiND der bataafs CHÊ

republiek, bij welke den Schippers en Knechts der gepreste schepen geboden wordt, hunne Bodetttè ■te foigneefen> Gedrrefieerd den 20» April 1758» Het vierde Jaa? der Bataaffche Vrijheid»

ItÏet uitvoerend bewind der IbATaak*

ici-iE REPüöLTCK, fa ervaaring gekomen zijnde:

1. ilat zich van de onlangs gepreste Schippers-, m plaats van zïch niet hunne onderhebbende Schepen en Vaartuigen naar du Stad Vlislïugen, in het vooraaalig Gcwest'Xceland, v.-:rwaards hunne deftinatie Was luidende, te begeeven, verfcheMenen hebben veröorloofd. om zich na^r''elders te vervoegen, en dus doende, mee teecrlircevr.-^ *s LariBs belangen, zich op een geheel misdaadigc wijze f'eftuldigte maaken aan het ontduiken, en, naar het fchijV, zoo mogelijk, geheel onttrekken aan dé gegeeven o«.ders.

a. Dat van de reeds te Vlisfirtgen gearriveerde Schepen, fommige Schippers, zoo wel als derzei ver Knechts, hebben kunnen goedvinden, op eenó onbehoorlijke en alleszins ftrafbaare'wijzei hunne onderhebbende bodem» te verlaaten , en daar van malitieuslijk te deferteeren i

ZOO IS HET, dat het Uitvoerend Bewind bij cteeze aan alle Schippers dier gepreste Schepen en Vaartuigen, ferieufetijk gelast, om zich, voor Zoo verrd zij aldaar nog niet gearriveerd mogen zijn, ten aller-1 fp'oedigften en zonder eenig verwijl, naar Vlisfingen t* feegeeven, en aldaar aangekomen zijnde, benevens de Zich reeds daar bevindende Schippers van gepreste $che-

Sluiten