Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 35- *

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der b ataafsche

republiek, tot het doen arresteeren der zich nog in dit Land bevindende Franfche emigranten en Gedeporteerde pr ies ter s. Gear refl eer d den i. Mei 1798. Het vierde Jaar der Bataaf]'che Vrij' heid.

H kt uitvoerend bewind der bataafschk republiek, aan zijne Medeburgers, Heil en Broederfchap! doet te weeten: .

Dat hetzelve in ervaaring gekomen zijnde, dat, niettegenftaande onderfcheiden Wetten, ter naarkoi-ning van het 22. Articul van het Alliantie - Tra&aat tusfchen de Franfche en deeze Republiek geflooten — bijherhaaling geëxamineerd, ten einde alle Fr-unfche Emigranten en Gedeporteerde Priesters, mitsgaders mede die uit het voormaalig Belgiê'n , van het Territoir deezer Republiek zouden worden verwijderd, en, niettegenltaancie door verfcheiden Beftuuren aan een aantai der opgemelde Perfoonen het verblijf binnen hunne Jurisdidhe is ontzegd, dezelven echter als nog hun verblijf binnen deeze Republiek blijven behouden, en , om de Wetten deezer Landen des te meer illufoir te maaken, zich van tijd tot tijd van de eene Plaats naar de andere begeeven, en zich aldaar, zoo lang doenlijk, verfchoolen houden; en daar in, op voorftel van den Agent'van Politie , willende voorzien, gelast bij deeze aan alle, zoo Gewescelijke, Stedelijke, als andere Gemeente Beftuuren, welke eenige Jurisdictie uitöeffenen , op hunne verantwoordelijkheid , om van ftonden aan, na het afkondigen deezer ,

Sluiten